Regulamin ośrodka

§ 1

Gość ośrodka noclegowego Pegaz zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji dowodu tożsamości przed zameldowaniem. W przypadku odmowy, Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
Pokój w obiekcie wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w dniu wynajmu do godziny 11.00 dnia następnego.
Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, pod warunkiem dostępności wolnego pokoju.
Pegaz uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
Przedłużenie pobytu w pokoju poza godzinę 11.00 jest płatne 30 zł od osoby.
W przypadku zajmowania pokoju bez wcześniejszych ustaleń z recepcją, będzie naliczana dodatkowa kara 50 zł od osoby.
Rezerwacje, zmiany rezerwacyje dokonywane wyłącznie droga elektroniczną na e-mail: pegaz@zieleniec.pl . Telefonicznie są udzielane informacje o aktualnie wolnych terminach i cenach. Rezerwacje przyjmowane są według kolejności potwierdzeń.

§ 2

Gość ośrodka nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił opłatę.
Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju w godzinach 7.00 - 22.00. Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby nie zameldowanej do pokoju Gościa, według cen pełnych obowiązujących w dniu dokwaterowania.

§ 3

Pegaz świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi szybką reakcję obsługi Ośrodka.

§ 4

Pegaz nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji.

§ 5

W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do 7.00 dnia następnego.
W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług ośrodka noclegowego Pegaz mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób na terenie obiektu.

§ 6

Gość ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Pegaz może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Ośrodka, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.
Pegaz może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Ośrodka lub innych osób przebywających w Ośrodku, albo też w inny sposób zakłócił spokój w obiekcie Pegaz.
Niekorzystanie z usługi zamówionej przez Gościa, nadal zoobowiązuje go do uiszczeni opłaty.

§ 7

Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach: grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte.
Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

§ 8

Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji ośrodek przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

§ 9

Na terenie obiektu, w tym - w pokojach, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) - obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.
Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowch w pokoju jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1100 złotych.

§ 10 Reklamacje

Gość ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni klendarzowcyh od zakończenia pobytu w Ośrodku noclegowym Pegaz.
Reklamacje są przyjmowane tylko drogą listowną na adres „Pegaz” Zieleniec 52, 57-340 Duszniki Zdrój.
Obiekt ma 14 dni kalendarzowych na rozpatrzenie reklamacji. Reklamacje wysyłane są drogą listowną.


Pegaz zastrzega sobie prawo, do zażądania płatności „z góry" w przypadku Gości będących w obiekcie po raz pierwszy.
Recepcjonista ma prawo prosić o uregulowanie rachunku wcześniej niż przy wyjeździe, w momencie gdy rachunek ten przekracza kwotę 1000 zł.